Data 

     ข้อมูล (Data) คือ  ข้อมูลทุกอย่างที่สามารถแปลงเป็นดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว(Video Data) โดยใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

     ตัวอย่าง ระบบ myworkforce มีการรวบรวม data การใช้งานทั้งหมดจากฝั่งลูกค้า แอดมินที่ใช้งานระบบหลังบ้าน หรือการใช้งานของทีมปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของธุรกิจหรือองค์กร เช่น บริษัทให้บริการทำความสะอาด ต้องการดูข้อมูลการจองบริการ และการกดยกเลิกการจองบริการของลูกค้า แบบรายวัน รายเดือน รายปี เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ปรับปรุงธุรกิจต่อไป

 

Cloud Storage 

     ระบบ cloud storage คือ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ cloud ในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลบนเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตัว สามารถเรียกดูข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลได้ผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่ เวลา ยังรวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล มีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเรียกใช้หรือเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลได้ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับลดขนาดของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นระบบ cloud storage ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

     ตัวอย่าง  ระบบ myworkforce ใช้  cloud ในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Long-term Retention Period ทำให้สะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งานมากกว่าการใช้งานแบบดั้งเดิมบน Server ของหน่วยงาน

 

Digital Platform

     Digital Platform คือ การปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของธุรกิจโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ Digital transformation ที่ธุรกิจต้องเกิดการปรับตัวมากยิ่งขึ้น
   
รูปแบบธุรกิจที่ใช้ Digital Platform ในการดำเนินธุรกิจ รองรับ E-Business แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

     1 Innovation Platform เปิดโอกาสให้บริษัทหรือบุคคลอื่นได้พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ แล้วนำมาวางไว้ใน Platform ของตนเอง ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต่อยอดกันไปเรื่อย ๆ เช่น Apple iOS หรือ Google Android

     2 Transaction Platform ลักษณะคล้าย ๆ ตลาด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันและเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการขึ้น Platform ในลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นที่นำไปสู่ Sharing Economy ในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น Uber, Grab, Airbnb, Seekster, myworkforce เป็นเสมือนตลาดกลางที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้มีโอกาสเจอและจับคู่กันมากขึ้น

     3 Integration Platform เป็นบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีทั้งแบบ Innovation และ Transaction platform รวมกัน เช่น Apple กับ Google เน้นนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดกลางให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน

     4 Investment platform เป็นบริษัทหรือนักลงทุนที่เน้นการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ใช้ Platform หลาย ๆ บริษัท เช่น Priceline Group ที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและเดินทางก็เข้าไปลงทุนทั้งใน Priceline, Kayak, Open Table เป็นต้น

     ตัวอย่าง บริษัทขาย ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ระบบ myworkforce เป็นแพลตฟอร์ม (platform) ตัวกลางให้ลูกค้าและช่างได้มีโอกาสเจอและจับคู่งานกัน เมื่อลูกค้าจองบริการเข้ามา ระบบ myworkforce จะจับคู่ช่างที่มีความเหมาะสมกับงานให้ทันที

 

ทั้ง 3 เทคโนโลยีถูกรวมไว้ในระบบ myworkforce ที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรในปัจจุบันทำการ Digital Transformation ได้ง่ายมากขึ้น ปรับตัวให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ขยายธุรกิจให้เติบโต พร้อมเสริมศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง

 

 

อ้างอิง :
https://www.smethailandclub.com/startups-6494-id.
htmlhttps://www.quickserv.co.th
https://bbwindpartners.com/
https://www.wynnsoft-solution.com/